க ட்ட பய பதவ வ

                Never    
Text
       
com beat writer Patrk Walker on Camp n Out presented by American Airlines. 
According to the 2014 Pew Research Study, Where News Audiences Fit on the Political Spectrum, 44 of CNN s audience holds political values to the political left or left-of-center. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2Anw98A8yFST5ilgAGRm2wHo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AlajCrzrvMDlZ1_y9pZcA6Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AkteorgDCyOozRBIYX3uQbB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2Ak6LW3nAyj_PAtB8sedBT-e
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AlmjKCl1vEcoaxYgULJOwoD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AnVNfrup8U-AbLige-69w1w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AlL0Y6TR1owpjd0Gi-bDRBe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AlJZHCsx6JJ0ys6e4I2dZ_0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AlW9C4KzoXIlMJbGExvP6LK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg5pYpDL2AkwUBVha8lL9N_qzYFlakCh
https://controlc.com/baa6b1ba
https://paste2.org/vjLffXXC
https://www.geany.org/p/T0HKy/
https://rextester.com/AKWIL24292
https://pastelink.net/dmcz4946

Raw Text